Viitannummen ja Viitanlaakson asukasyhdistyksen säännöt

Viitankruunun asukasyhdistyksen säännöt

1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Viitankruunun asukasyhdistys ja sen kotipaikka on Salo. Yhdistyksen toiminta-alueena on Viitannummen ja Viitanlaakson asuinalueet sekä niiden lähiympäristö.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Viitanummen ja Viitanlaakson sekä niiden lähiympäristön asukkaiden yhteistyötä, vaalia toiminta-alueensa kulttuuriperintoä ja edistää kyläkulttuurin kehittymista ja edistää toiminta-alueen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa toiminta-alueen kehittämiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Tarkoituksena on säilyttää alue elinvoimaisena sekä lisätä alueen kehittämiseen liittyvää osaamista ja lisätä kokemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. osallistuu toiminta-aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan toiminta-alueen kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa
 2. osallistuu toiminta-alueen strategian ja erityisesti haja-asutusaluestrategian toteuttamiseen ja sen päivittämiseen
 3. osallistuu toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa
 4. edistää toiminta-alueen ja kunnan välistä yhteistyötä järjestämällä kokouksia, seminaareja ja muita vastaavia tilaisuuksia
 5. toteuttaa toiminta-alueen elinkelpoisuutta, asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä peruspalveluiden säilyttämisen ja luomisen edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä
 6. järjestää kokouksia, kursseja, retkiä sekä keskustelu- ja huvitilaisuuksia
 7. toimii toiminta-alueen kehittämisyhteistyössä jäsentensä yhteistyöelimena
 8. antaa lausuntoja ja tekee esityksiä
 9. voi edistaa tarkoituksensa toteuttamista muilla samankaltaisilla tavoilla kuin edellä kohdissa 1 – 8 on mainittu

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan Iahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä voi toimeenpanna asianomaisen viranomaisen luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös järjestää myyjäisiä sekä harjoittaa asianomaisen viranomaisen luvalla anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti asuvat yksityiset henkilöt tai alueelta kiinteistön tai huoneisto-osakkeen omistavat henkilöt jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyvät sen tarkoituksen. Tukijäseneksi eli kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, rekisteröity yhdistys, säätiö sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- sekä puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen toiminta-alueen kaikilla vakituisilla asukkailla tai alueelta kiinteistön tai huoneisto-osakkeen omistavilla henkilöillä on läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.

4 § LIITTYMISMAKSU JA JÄSENMAKSU

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykseen liittyessään liittymismaksun, jonka suuruudesta yhdistyksen vuosikokous määrää erikseen varsinaisten jäsenten ja kannattajajäsenten osalta. Liittymismaksu voi olla erisuuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle verrattuna kannattajajäsenenä olevalle yksityiselle henkilölle.

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä peritään vuotuiset jäsenmaksut, joiden suuruudesta sekä maksuajankohdista kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous. Vuotuinen jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle verrattuna kannattajajäsenenä olevalle yksityiselle henkilölle.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii yhdistyksen hallitukselta. Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä:

1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä,

2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kullekin jäsenelle sähköpostitse tai kirjeitse jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen taikka kutsuttava kokous koolle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen sähköiselle ilmoitustauluille kiinnitetyillä kokouskutsuilla tai yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

7 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) ja enintään neljätoista (14) varsinaista jäsentä sekä 2-4 varajäsentä. Hallituksen tulee, mikäli mahdollista, edustaa alueellisesti tasapuolisesti yhdistyksen toiminta-aluetta.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan/varapuheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoon, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla.

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä.

8 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

 • suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa
 • valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
 • laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioehdotus, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain yhdistyksen tilit
 • valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja palkkaeduistaan
 • päättää 7 §:ssä mainittujen toimikuntien ja työryhmien asettamisesta, niiden jäsenten valitsemisesta ja toimintaohjeiden antamisesta
 • päättää hankkeiden hyväksymisestä, valvoa hanketyöryhmiä sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja
 • suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtävät, näissä säännöissä mainitut tehtävät ja yhdistyskokouksen hallitukselle osoittamat tehtävät.

9 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, molemmat yhdessä tai puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10 § TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN ja VAROJEN KÄYTTÖ 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjenmuuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen viimeinen kokous määrää varojen käytöstä, jotka tulee käyttää yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi tulee varat käyttää samaan tarkoitukseen.

13 § MUUTA

Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.